Yazım Kuralları

  1. Dergimize gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde olabilir.
  2. Dergimize gönderilen makalelerin benzerlik oranının %20'nin altında olması gerekmektedir.
  3. İnsanlar ve deney hayvanları üzerinde yapılan tüm çalışmalar için Etik Kurul onayının alınmış olması, makalede yöntem bölümünde etik onayının belirtilmesi ve etik onay belgesinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Ayrıca uluslararası deklarasyonlara, klavuzlara vb prensiplere uyulduğunada makalenin yöntem kısmında belirtilmelidir.
  4. Yapılan her bir çalışmanın etik ve biyoistatistiksel sorumluluğu tek taraflı olarak yazara/yazarlara aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük altına alınamaz. 
  5. Dergimize gönderilen her tür yazılar için, Advances in Chronic Diseases dergisinin ''Yazım Kuralları''na, dergide yer alan tüm koşullara ve yazarların her türlü yayın hakkını Advances in Chronic Diseases dergisine süresiz devrettiğini kabul ve beyan etmiş olurlar.
  6. Dergimize makale gönderirken şu belgeleri de göndermeniz gerekmektedir:

Başlık Sayfası

Tam Metin (Makale Şablonuna göre)

Telif Hakkı Devir Formu

Etik kurul Onay Belgesi (Gerekli ise)

ANA MAKALE METNİ
Aşağıda dergiye kabul edilen yazı türlerine göre yapılanma başlıkları yer almaktadır.
1. Araştırma;
Bilimsel araştırma sürecini tamamlamış, raporlandırılmış çalışmalardır. Araştırma makaleleri öz, şekiller, tablolar ve kaynaklar dahil olmak üzere en fazla 5000 kelime olmalıdır. Bu makaleler aşağıda verildiği gibi yapılandırılmalıdır;
GİRİŞ
Araştırmanın Amacı/Hipotezleri/Araştırma Soruları
GEREÇ ve YÖNTEM
Araştırmanın Türü
Araştırma Evren ve Örneklemi
Dahil edilme ve dışlanma kriterleri (gerekliyse)
Veri Toplama Araçları (Ölçüm araçlarının başlıkları italik formatta ve cümle yapısında yazılmalıdır.)
Veri Toplama Araçlarının Uygulanması (Araştırmanın uygulaması bu bölümde aktarılmalıdır.)
Verilerin Analizi
Araştırmanın Etik Boyutu
Araştırmanın Sınırlılıkları
BULGULAR
TARTIŞMA
SONUÇ ve ÖNERİLER
KAYNAKLAR

2. Sistematik Derleme ve Meta-analiz;
GİRİŞ
Araştırmanın Amacı/Hipotezleri/Araştırma Soruları
GEREÇ ve YÖNTEM
Araştırmanın Türü
Araştırmanın Etik Boyutu
Araştırmanın Sınırlılıkları
Dahil Edilme ve Dışlanma Kriterleri
Tarama Stratejisi
Çalışmaların Seçimi
Kalite Değerlendirme
Yanlılık Riski Değerlendirilmesi
Verilerin Analizi
BULGULAR
TARTIŞMA
SONUÇ ve ÖNERİLER
KAYNAKLAR

3. Geleneksel Derleme;
Sağlık bilimleri alanında güncel ve gereksinime yönelik konularda, ulusal ve uluslararası literatür kullanılarak konu ile ilgili tartışmaların ve yazar/yazarların görüşlerinin ortaya konduğu çalışmalardır. En fazla 3000 kelime olmalıdır. Derleme makaleler aşağıda verildiği gibi yapılandırılmalıdır.
GİRİŞ
Amaç
Konu ile ilgili diğer başlıklar
SONUÇ ve ÖNERİLER
KAYNAKLAR

4. Olgu sunumu;
Alanda önemli klinik deneyimleri içeren olguların yer aldığı çalışmalardır. En fazla 2000 kelime olmalıdır. Olgu sunumları aşağıda verildiği gibi yapılandırılmalıdır;
GİRİŞ
Amaç
OLGU SUNUMU
TARTIŞMA
KAYNAKLAR

5. Editöre mektup;
Dergide yayımlanan makaleler ile ilgili görüş, katkı, soruları içeren, başlık ve öz bölümleri bulunmayan makalelerdir. En fazla 500 kelime olmalıdır. Editöre mektup yazılarında atıfta bulunulan makalenin adı, yayınlandığı sayı ve tarih belirtilmeli, mektubu yazan kişinin isim, kurum ve adres bilgileri verilmelidir.

Kısaltmalar
Makale başlığı ve öz bölümünde kısaltma kullanılmamalıdır. Kısaltmalar ana metinde ilk kullanımda tanımlanmalı, kısaltma tanımın ardından parantez içerisinde verilmelidir.

Genel Yazım Kuralları

• Metin, çift satır aralığında, satır öncesi ve sonrası 0 (sıfır)nk boşluk olacak şekilde, 12 punto ve Times New Roman karakterinde iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
• Yazı A4 boyutunda sayfaya her kenardan 2,5 cm boşluk kalacak şekilde yerleştirilmelidir.
• Cümle sonunda noktadan önce boşluk bırakılmamalı ve noktadan sonra bir boşluk bırakarak cümleye başlanmalıdır.
• Virgülden önce boşluk bırakılmamalı ve cümle içinde kelimeler arasında tek vuruş boşluk bırakılmalıdır.
• Ondalıklı sayılar ayrılırken virgül değil, nokta kullanılmalıdır. % işareti ile rakamlar arasında boşluk bırakılmadan yazılmalıdır. Yüzde işareti Türkçe makalelerde rakamın Önünde, İngilizce makalelerde rakamdan sonra yazılmalıdır. Örneğin, Türkçe için; %38.5, İngilizce için; 38.5%
• ( ), “ ” ve / işareti kullanılan yerlerde cümle/kelime öncesi ve sonrası boşluk bırakılmadan yazılmalıdır.
• Yazılarda alt çizgi kullanılmamalıdır. Vurgulanmak istenen sözcükler italik veya koyu yazılabilir.
• Bütün başlıklar numaralandırılmadan yazılmalıdır.
• Bütün başlıklardan sonra ilk paragraf ve izleyen paragraflar sola yaslanmış olmalı ve yazılar iki yana yaslanmış olmalıdır.
• Makalelerde dipnot kullanılmamalı, açıklamalar metin içinde verilmelidir.
• Makale ana başlığı 12 punto koyu renk (bold), Her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
• Makale ana metninde ana başlıklar (ÖZ/ABSTRACT, GİRİŞ/INTRODUCTION, GEREÇ ve YÖNTEM/ MATERIAL and METHODS, BULGULAR/RESULTS, TARTIŞMA/DISCUSSION, SONUÇ ve ÖNERİLER/CONCLUSION) büyük, bold ve sola yaslanmış olarak yazılmalıdır.
• 2. başlıklar, bütün kelimelerin ilk harfleri büyük diğer harfler küçük, bold ve sola yaslamış olmalıdır.
• 3. başlıklar, tümce yapısında, italik ve sola yaslanmış olmalıdır.
• Değerlendirmenin tarafsızca yapılabilmesi için metin bölümünde yazarların kimliğine ve kurumlarına ilişkin hiçbir bilgi bulunmamalıdır.
• Makalelerde Türk Dil Kurumu'nun yazım kılavuzu örnek alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır.

Tablolar ve Şekiller
• Ana makale metninde kaynaklardan sonra yer verilmelidir.
• Tablo başlıkları, tablonun üsütünde12 punto, bold ve her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
• Tablo içerikleri 10 punto, çift satır aralığında yazılmalıdır.
• Şekil başlıkları, şeklin altında 12 punto, bold ve her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
Tablolar ve şekiller ana metin içerisindeki geçiş sıralarına uygun olarak numaralandırılmalıdır.
Tablo içerisinde geçen kısaltmaların açılımları tablo altına tanımlanmalıdır.
Tablolar Microsoft Office Word dosyası içinde kolay okunabilir şekilde düzenlenmelidir.
Tablolarda sunulan veriler ana metinde sunulan verilerin tekrarı olmamalı; ana metindeki verileri destekleyici nitelikte olmalılardır.
Makalelerde en fazla 5 (beş) adet tablo verilmelidir.
Ana metin içerisinde yerleştirilmesi istenen yerlere belirtilmelidir (Örn: “(Tablo 1 ekleyiniz)” vb.).
• Metinde yer alan şekil, grafik ve fotoğrafların eni 11 cm, boyu 8 cm'yi aşmamalıdır.

Etik Kurallar
Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış¸ ise yazarlar, makalenin GEREÇ ve YÖNTEM bölümünde Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (https://nap.nationalacademies.org/catalog/5140/guide-for-the-care-and-use-of-laboratory-animals) prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadır
Dergi, “İnsan” öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne uygunluk (http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ index.html) ilkesini kabul eder. Yazarlar, makalenin GEREÇ ve YÖNTEM bölümünde bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış insanlardan “Bilgilendirilmiş onam formu” (informed consent) aldıklarını belirtmek zorundadır. Tüm makalelerde “Araştırma ve Yayın Etiğine” uyulduğuna dair bir ifadeye yer verilmelidir.
Olgu sunumlarında da benzer şekilde hastalardan “Bilgilendirilmis¸ onam formu” (informed consent) alınmalıdır. Bu bilgi, yazar tarafından olgunun sunumu kısmında belirtilmelidir.
Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.

Çift kör hakem değerlendirmesi için metin içerisinde etik kurul onayı ile ilgili bilgilere (Kurul ismi, karar tarihi, no vb.) yer vermeyiniz. “Araştırmanın Etik Boyutu (Ethical Consideration ya da Ethical Approvel)” bölümünde alınan etik kurul onayını genel olarak ifade ediniz.
Örnek: “Araştırmanın yürütülmesi için bir üniversitenin girişimsel olmayan klinik araştırmalar etik kurulundan etik kurul onayı alınmıştır.” gibi.

Kaynakça

Yararlanılan kaynaklar kaynakçada sunulurken APA 7 (American Pscychological Association) standartlarına uygun olarak verilmelidir. 11 punto yazı tipi kullanılmalı ve paragraf girintisi bölümünde “asılı” seçilerek bu değer 1.27 olarak ayarlanmalıdır. İlgili örnekler aşağıda yer almaktadır.

Süreli yayınlarda tek yazarlı makale:
Ateş, M. (2023). Dil eğitiminde dijital öyküleme yönteminin kullanılması: Sistematik derleme çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 59, 340-364. https://doi.org/10.9779.pauefd.1101722
Kağıtçıbaşı, Ç. (1996). The autonomous-relational self: A new synthesis. European Psychologist, 1(3), 180-186. 
https://doi.org/10.1027/1016-9040.1.3.180
Süreli yayınlarda iki yazarlı makale:
Aşkar, P. ve Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğretmen adaylarının bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.
Martin, L. E., & Potts, G. F. (2004). Reward sensitivity in impulsivity. Neuroreport, 15(9), 1519-1522. 
http://doi.org/10.1097/01.wnr.0000132920.12990.b9
Süreli yayınlarda üç ve daha fazla yazarlı makale:
Umay, A., Akkuş-Çıkla, O. ve Duatepe, A. (2006). Matematik dersi 1.-5. sınıf öğretim programının NCTM prensip ve standartlarına göre incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(31), 198-211.
Maner, J. K., Gailliot, M. T., Rouby, D. A., & Miller, S. L. (2007). Can’t take my eyes off you: Attentional adhesion to mates and rivals. Journal of Personality and Social Psychology, 93(3), 389 401. 
http://doi.org:/10.1037/0022-3514.93.3.389
Tek yazarlı kitap:
Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. Nobel Yayıncılık.
Ward, A. (2004). Attention: A neuropsychological perspective. Psychology Press.
İki yazarlı kitap:
Enginün, İ. ve Kerman, Z. (1991). Ahmet Haşim/Bütün eserleri. Dergah Yayınları.
Stuss, D. T., & Benson, F. (1986). The frontal lobes. Raven Pr.
Kitap bölümü:
Hovardaoğlu, S. (2007). Psikolojik ölçmenin temelleri. Davranış bilimleri için araştırma teknikleri (2. Baskı, s. 87-125) içinde. Hatipoğlu Yayınevi.
Luck, S. J. (2014). A Broad Overview of the Event-Related Potential Technique. In An introduction to event related potential technique (2nd ed., pp. 1-34). The MIT Press.
Editörlü kitap bölümü:
Yolcusoy, Ö. ve Çetinkaya, G. (2021). Sorularla konuşma eğitimi. ÖT. Kara (Ed.), Sorularla Türkçe eğitimi (1, 115-161) içinde. Asos Yayınları.
Posner, M. I. (1995). Attention in cognitive neuroscience: An overview. In M. S. Gazzaniga (Ed.), The cognitive neurosciences (pp. 615-624). The MIT Press.
Çeviri kitap:
Bowlby, J. (2012). Bağlanma (T. V. Soylu, Çev.). Pinhan Yayıncılık. (Orijinal eserin basım tarihi 1969).
Freud, S. (1961). The interpretation of dreams: The complete and definitive text (J. Strachey, Trans.). Science Editions (Original work published 1900).
Tezler:
Bekil, F. (2021). Üniversite öğrencilerinde aile işlevselliği ile uyumsuz mükemmeliyetçilik arasındaki ilişkide ayrışma-bireyleşmenin aracı rolü [Yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.
Watkins, S. (2011). The neural basis of attention and perception in the human brain [Doctoral dissertation, University College London]. UCL Discovery. 
https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1323001/1/1323001.pdf
Not:
• Kaynak gösterimi ile ilgili ayrıntılı bilgiye
https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-examples.pdf“ linkinden ulaşabilirsiniz.
• Tüm kaynaklarda varsa DOİ bağlantılarının kullanılması yoksa çalışmaya ulaşılabilecek web adresinin sunulması önerilmektedir.
• Türkçe tam metinde; metin içi alıntılarda kaynaklar iki yazarlı ise son yazarın soyadından önce ‘ve’ yazılmalıdır.
• İngilizce tam metinde; metin içi alıntılarda kaynaklar iki yazarlı ise son yazarın soyadından önce ‘, &’ yazılmalıdır.
• Türkçe tam metinde yazar sayısı ikiden fazla ise metin içinde parantez dışında “ilk yazarın soyadı vd., tarih” Balkıs vd., 2007, parantez içinde ise “ilk yazarın soyadı ve diğerleri, tarih” yazılmalıdır (Balkıs ve diğerleri, 2007).
• İngilizce tam metinde yazar sayısı ikiden fazla ise metin içinde “ilk yazarın soyadı et al., tarih” yazılmalıdır (Balkıs et al., 2007).
• Doğrudan alıntılarda sözcük sayısının 40’tan fazla olduğu durumlarda metnin tamamı iki yana yaslı, 1,25 cm içeriden, 10 punto ile italik yazılmalıdır.
• İngilizce yazılan makalelerde iki veya daha fazla yazarlı yayınlara gönderme yapılırken “ve” bağlacına karşılık olarak “and” bağlacı ya da “&” işareti kullanılır. Sadece yıl bilgisinin parantez içinde yer aldığı metin içi göndermelerde “ad, soyad ve yıl” bilgisinin birlikte parantez içinde yer aldığı göndermelerde ise “&” işareti kullanılır.
Doğan and Şencan (2001)
(Doğan & Şencan, 2001)
• İngilizce çalışmalarda Türkçe bir kaynağa gönderme yapılıyorsa “ve” yerine “and” ifadesi, Türkçe bir çalışmada İngilizce bir kaynağa gönderme yapılıyorsa “and” yerine “ve” ifadesi kullanılmalıdır. (Nielsen ve Borlund, 2011, s. 110)
Al and Tonta (2004, s. 20) found that ...
• Türkçe çalışmalarda Türkçe ve İngilizce kaynaklar olduğu gibi kaynaklar listesinde yer alırken, İngilizce çalışmalarda ise Türkçe çalışmaların İngilizce dilindeki atıf hallerinin yer alması önerilmektedir.