Koroner Anjiyografi: İşlem Öncesi, Sırası ve Sonrası Hemşirelik Girişimleri ve Süreç Yönetimi

Koroner Anjiyografi Sürecinde Hemşirelik Bakımı

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10903044

Anahtar Kelimeler:

Koroner anjiyografi, hemşirelik bakımı, risk yönetimi, Koroner anjiyografi, Hemşirelik bakımı, Risk yönetimi

Özet

Koroner anjiyografi işlemi bir süreçten (işlem öncesi, sırası ve sonrası) ibarettir. Bu süreç boyunca hasta her aşamada bir komplikasyona maruz kalabilmektedir. Koroner anjiyografi öncesi komplikasyonları erken tanılamak ve önlemek için risk tayini yapmak çok önemlidir. Örneğin; hastanın alerjisi ya da böbrek yetmezliği var mı? Sorgulanmalıdır. Koroner anjiyografi işlemi sırasında dikkat edilmesi gereken komplikasyon en ciddi kontrast madde alerjisidir. Koroner anjiyografi sonrası hastanın kanama takibi titizlikle yapılmalı, hematom, stent trombüsü gibi komplikasyonlar açısından gözlemlenmelidir. Bu riskli süreçte hemşirelik bakımı oldukça önemlidir ve hastaların yaşam kalitesini yükseltmedeki temel noktalardan biridir. Hastaya işlem öncesi, sırası ve sonrasında bakım verecek olan hemşirenin donanımlı ve bilgili olması gereklidir. Hemşireler güncel rehberler doğrultusunda hemşirelik bakımı bilgi ve becerilerini geliştirerek yenilemelidir.

Referanslar

Badır, A., Korkmaz, D.F. Koroner arter hastalıkları. İçinde: Karadakovan A, Aslan EF (editörler). Dahili ve cerrahi hastalıklarda bakım, 4. Baskı. Ankara, Akademisyen Kitabevi, 2017;433-75.

Pamuk CS, Veremci Ş. Koroner anjiyografi planlanan hastalara yönelik hemşirelik bakım girişimlerinin değerlendirilmesi. Avrasya Sağlık Bilimleri Derg. 2020; 5(3):45–53.

Judy C, White K, Rolley J, Oldland E, Driscoll A. Development of a postgraduate ınterventional cardiac nursing curriculum. Australian Critical Care. 2015;28(4):184–88.

Demir Ö, Arslantaş H. The effects of progressive relaxation exercises applied with music before coronary angiography and percutaneous transluminal coronary angioplasty on the state and trait anxiety of people. J Psychiatr Nurs. 2014; 5(3): 113–21.

Kültürsay H, Türkoğlu C. Kalp kateterizasyonu ve anjiyografi. 1990. Serdar Ofset, İzmir.

Mert S. Perkütan koroner girişim sonrası uygulanan pozisyon değişikliğinin sırt ağrısı, yaşam bulguları ve damarsal komplikasyonlar üzerine etkisi [Doktora tezi]. İstanbul: İstanbul Üniversitesi; 2021.

Güleser G. Koroner invaziv girişim uygulanan bireylerde femoral bölgeye buz torbası uygulamanın lokal vasküler komplikasyonlar ve bel ağrısına etkisi [Doktora tezi]. Kayseri: Erciyes Üniversitesi; 2011.

Türk Kardiyoloji Derneği. Girişimsel kardiyolojide yetkinlik kılavuzu. 2005;28-69. Erişim tarihi: 12.03.2024 Erişim adresi: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://jag.journalagent.com/tkd/pdfs/TKDA_33_1_28_68.pdf

Nişancı Y. Koroner anjiyografinin yapılmamasının uygun/gerekli olduğu durumlar. Anadolu Kardiyol Derg, 2005, 5: 53–5.

Türk Kardiyoloji Derneği. Perkütan koroner ve valvüler girişimlerde hemşirelik bakım kılavuzu. 2007;2:10-30. Erişim tarihi: 12.03.2024 Erişim adresi: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://file.tkd.org.tr/kilavuzlar/ulusal/2007_perkutan_koroner_valvuler_girisimlerde_hemsirelik_bakim_kilavuzu.pdf

Türk Kardiyoloji Derneği. 2013 ESC kararlı koroner arter hastalığı yönetimi kılavuzu. 2014;1:78-120. Erişim tarihi: 12.03.2024 Erişim adresi: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://jag.journalagent.com/tkd/pdfs/TKDA_42_80_73_134.pdf

Tavakol M, Ashraf S, Brener S.J. Risks and complications of coronary angiography: a comprehensive review. Glob J Health Sci, 2012; 4(1): 65–93.

Türen S, Efil S. Akut koroner sendromlar ve hemşirelik yönetimi. Yoğun bakım hemşireliği derg. 2014;18(2):43-51

Soylu A, Soylu D, Korkmaz M, Şahin A. Kardiyolojide yenilik sol atriyal apendiks kapama ve hemşirelik bakımı : olgu sunumu. İKÇÜ SBFD. 2020;5(3): 313–9.

Rolley JX, Salamonson Y, Wensley C, Dennison CR, Davidson PM. Nursing clinical practice guidelines to improve care for people undergoing percutaneous coronary interventions. Australian Critical Care. 2011;4: 18–38.

Cho MY, Min ES, Hur MH, Lee MS. Effects of aromatherapy on the anxiety, vital signs, and sleep quality of percutaneous coronary intervention patients in intensive care units. Evidence-based Complement Altern Med. 2013;1-6.

Bakan G. Evidence based care practices in percutaneous coronary ınterventions. J Cardiovasc Nurs. 2016;7(50): 26–34.

Birol L, Sütçü H. Koroner arter hastalıkları ve hemşirelik bakımı. İçinde: Birol L, Akdemir N. (editörler). İç hastalıkları ve hemşirelik bakımı, 5. Baskı. Ankara, Akademisyen Kitabevi. 2020;553-68.

Akın S. Kardiyovasküler sistem hastalıkları ve bakım. İçinde: Durna, Z. (editör). İç hastalıkları hemşireliği, 1. Baskı. İstanbul, Akademi Basın ve Yayıncılık. 2013;147-230.

Tongsai S, Thamlikitkul V. The safety of early versus late ambulation in the management of patients after percutaneous coronary interventions: a meta-analysis. Int J Nurs Stud. 2012;49(9): 1084–90.

Mohammady M, Heidari K, Akbari Sari A, Zolfaghari M, Janani L. Early ambulation after diagnostic transfemoral catheterisation: a systematic review and meta-analysis. Int J Nurs Stud. 2014;51(1): 39–50.

Kim K, Won S, Kim J, Lee E, Kim K, Park S. Meta-analysis of complication as a risk factor for early ambulation after percutaneous coronary intervention. Eur J Cardiovasc Nurs. 2013;12(5): 429–36.

Mohammady M, Atoof F, Sari AA, Zolfaghari M. Bed rest duration after sheath removal following percutaneous coronary interventions: a systematic review and meta-analysis. J Clin Nurs. 2014;23(11): 1476–85.

Burn K, Marshall B, Scrymgeour G. Early mobilization after femoral approach diagnostic coronary angiography to reduce back pain. J Radiol Nurs. 2015; 34(3): 162–9.

İndir

Yayınlanmış

2024-04-01

Nasıl Atıf Yapılır

Soylu, A., & KORKMAZ, M. (2024). Koroner Anjiyografi: İşlem Öncesi, Sırası ve Sonrası Hemşirelik Girişimleri ve Süreç Yönetimi: Koroner Anjiyografi Sürecinde Hemşirelik Bakımı. Advances in Chronic Diseases, 1(1), 28–36. https://doi.org/10.5281/zenodo.10903044