Acil Servisinde Çalışan Hemşirelerin Sessiz Kalma Nedenleri

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10885661

Anahtar Kelimeler:

Acil Servis, Hemşire, Hastane, Sessizlik, Örgütsel Sessizlik

Özet

Amaç: Acil serviste çalışan hemşirelerin sessiz kalma durumları ve sessiz kalma nedenlerini belirlenmesi amacıyla yapıldı.

Materyal ve Metod: Tanımlayıcı türde yapılan çalışma, Şubat-Mayıs 2016 tarihleri arasında Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde çalışan 51 hemşire ile yürütüldü. Veriler, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda geliştirilen anket formu kullanılarak toplandı.

Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerin demografik özelliklerine ait veriler incelendiğinde; hemşirelerin, yaş ortalamalarının 31,62±6,88, %64,7’sinin kadın, ortalama meslek tecrübesinin 9,37±6,86 yıl, %64.7’sinin çalışmayı isteyerek tercih ettiği, memnuniyet düzeylerinin 4,87±2,70(10) ve %56.9’unun en az bir kez sessiz kalmak zorunda kaldığı belirlendi. Araştırmada %45,1’inin hiçbir zaman dışlanma korkusu yaşamadığı ve %33,2’sinin terfi ettirilmeme korkusu yaşadığı belirlendi.

Sonuç: Hemşirelerin en az sessiz kaldıkları konular arasında, taciz olayları (sapık davranış) ve kötü muamele (küfür, hakaret, suçlama, şiddet, aşırı iş yükleme, bilinçli zarar verme gibi) sorunları öne çıkmaktadır. Hemşirelerin en çok sessiz kaldıkları konular arasında ise; işten kaytarmalar ve tembellikler karşısında, yöneticilerin yanlış tutum ve davranışları ile karşılaştığımda ve hemfikir olunmayan işyeri politikaları veya kararları karşısında sessiz kaldıkları belirlenmiştir. Bu araştırmalarda, sessizliğin nedenleri, sonuçları ve kurum performansına etkileri, çalışanların örgütsel davranışına yansımaları detaylı bir şekilde ele alınmalıdır.

Referanslar

Özkan Ş, Çatar R, Göçmen H, Gemlik N. Sağlık Yöneticilerinin Örgütsel Sessizlik Düzeyleri: Kamu Hastanesi Örneği. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Strat Araştırma Derg. 2021;7(1):235–44.

Şimşek E, Aktaş H. Örgütsel sessizlik ile kişilik ve yaşam doyumu etkileşimi: Kamu sektöründe bir araştırma. Anadolu Üniversitesi Sos Bilim Derg. 2014;14(2):121–36.

Bilgin R, Diğer H, Kaçmaz B. Hemşirelerde örgütsel sessizliğin nedenleri: bir eğitim ve araştırma hastanesi uygulaması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sos Bilim Derg. 2021;9(3):613–32.

Aktaş H, Şimşek E. Bireylerin Örgütsel Sessizlik Tutumlarinda Iş Doyumu Ve Duygusal Tükenmişlik Algilarinin Rolü. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Derg. 2015;11(24):205–30.

Özdemir L, Uğur SS. Çalışanların “Örgütsel Ses Ve Sessizlik” Algılamalarının Demografik Nitelikler Açısından Değerlendirilmesi: Kamu Ve Özel Sektörde Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim Derg. 2013;27(1):257–81.

Dyne L Van, Ang S, Botero IC. Conceptualizing employee silence and employee voice as multidimensional constructs. J Manag Stud. 2003;40(6):1359–92.

Karadal H, Mahmut Ö, Himmet K. Organizasyonlarda politik davranışlar ve taktikler. Der), Örgütsel Davranışta Seçme Konular Organ Karanlık Yönleri Ve Veriml Azaltıcı Davranışlar (Ed Mahmut Özdevecioğlu Ve Himmet Karadal), İlke Yayınevi, Yayın. 2008;(11):1–20.

Bayın G, Yeşilaydın G, Esatoğlu AE. Hemşirelerde örgütsel sessizlik nedenlerinin belirlenmesi. İşletme Araştırmaları Derg. 2015;7(1):248–66.

Eriguc G, Ozer O, Songur C, Turac IS. A research on organizational silence of nurses in a public hospital/Bir devlet hastanesinde hemsirelerde orgutsel sessizlik uzerine bir arastirma. Cankiri Karatekin Univ Iktis ve Idari Bilim Fak Derg. 2014;4(2):61–85.

Çakır E, Uğurluoğlu Ö. Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Sessizlik, Sessizliğin Nedenleri Ve Sonuçlarına İlişkin Görüşleri. İşletme Bilim Derg. 2019;7(2):389–423.

Yavuz P, Gemlik N. Örgütsel Sessizlik Kavramına Hemşirelik Mesleği Açısından Bakış. Sos Araştırmalar ve Yönetim Derg. (1):38–48.

ÇAKICI Y. Örgütlerde sessiz kalınan konular sessizliğin nedenleri ve algılanan sonuçları üzerine bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Sos Bilim Enstitüsü Dergisi; Yıl 2008 Cilt 17 Sayı 1. 2013;

Yalçın B, Baykal Ü. Özel hastanelerde görevli hemşirelerin sessiz kaldığı konular ve sessiz kalma nedenleriyle ilişkili faktörler. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Derg. 2012;9(2):42–50.

Küçüktepe H, Çetin M, Yıldırım M. Bir eğitim ve araştırma hastanesinde sosyodemografik özelliklerin kurumsal sessizlikle ilişkisinin incelenmesi. Sağlık Akad Derg. 2022;9(1):73–81.

Afşar L. Örgütsel sessizlik ve örgütsel güven ilişkisi: Konuya ilişkin bir araştırma. İstanbul Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 2013.

Çakır E. Örgütsel sessizlik, sessizliğin nedenleri ve sonuçları: bir devlet hastanesi çalışanları üzerinde araştırma. Hacettep Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 2017.

İndir

Yayınlanmış

2024-03-27

Nasıl Atıf Yapılır

Dikici, İbrahim C. (2024). Acil Servisinde Çalışan Hemşirelerin Sessiz Kalma Nedenleri. Advances in Chronic Diseases, 1(1), 1–8. https://doi.org/10.5281/zenodo.10885661