Okul Dönemindeki Çocuklarda Kronik Hastalıkların Etkileri ve Okulda Yönetimi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10886087

Anahtar Kelimeler:

Çocuk, Ergen, Kronik Hastalık, Okul

Özet

Kronik hastalıklar bugün toplumun her kesiminden bireyi fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden olumsuz etkileyen bir süreçtir. Bu olumsuz etki özellikle çocukluk ve ergenlik dönemindeki bireyleri, içinde bulundukları yaşam dönemlerinden dolayı çok daha derinden etkilemektedir. Bu etkiler, çocuğun sosyal yaşamının etkilenmesinin yanı sıra okula devam etmesinin sekteye uğraması veya akademik başarısının düşmesi gibi durumlar şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Bu durum okul sağlığı faaliyetlerinin önemi arttırmaktadır. Okul sağlığı faaliyetleri genel olarak, öğrencilerin sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, öğrenciye ve dolayısıyla topluma sağlık eğitiminin verilmesi için yapılan çalışmaların tümü olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda okul yönetiminin ve ilgili tüm öğretmenlerin, öğrencilerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarının değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda müdahalesi konusunda bilgi sahibi olmaları gerekliliğini göstermektedir. Çalışmamızda da, okul yönetimi ve öğretmenlerin bu konuyla ilgili faaliyetlerine yönelik bir literatür özeti sunmaktadır.

Referanslar

Çavuşoğlu, H. Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Cilt I. Genişletilmiş 9. Baskı. Ankara: Sistem Ofset Basımevi, 2008, 71-90.

Baysal, B. Kronik hastalıklar ve hastaneye yatış: çocuk, aile ve tedavi ekibi. Katkı Pediatri Dergisi, 1996, 5:913-917

Erden, G. Ailenin kronik hastalıklardan etkilenimi. Sağlıklı Toplumlar için Sağlıklı Aileler. CÜ Hemşirelik Yüksek Okulu Yayınları, 1994, 65-70.

Mukherjee, S., Lightfoot, J., & Sloper, P. The inclusion of pupils with a chronic health condition in mainstream school: what does it mean for teachers?. Educational Research, 2000, 42(1), 59-72.

Shaw, S.R., & McCabe, P.C. “Hospital-to-school transition for children with chronic illness: meeting the new challenges of an evolving health care system”. Psychology in the Schools, 2008, 45, 74–87.

Shiu, S. Issues in the education of students with chronic illness”. International Journal of Disability, Development and Education, 2001, 48, 269–281.

World Health Report Ministry of Health Health Project General Coordination, Ankara. 1998.

Dirican, R, & Bilgel, N. Halk Sağlığı. Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1993, 405-417.

Er, M. D. Çocuk, hastalık, anne-baba ve kardeşler. Çocuk Sağlığı Hast Derg, 2006, 49:155-168

Pekcan, H, & Güler, Ç. Okul Sağlığı. Ankara: Tıbbi Dokümantasyon Merkezi, 1993: 200-225

Kaplan, V., Kürümlüoğlugil, R., & Bütün, B. (2021). COVID-19 pandemisine bağlı karantina sürecinin ergenlerin gelecek beklentileri ve anksiyete düzeylerine etkisi. Çocuk ve Gelişim Dergisi, 4(7), 12-23.

Şahin, N. E., & Aslan, F. Öğretmenlerin kronik hastalığı olan öğrencilere ilişkin görüşleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017,6(3), 35-40.

Ay, R. Epilepsi ve damgalanma: Bir gözden geçirme. Klinik psikiyatri, 2017, 20, 129-136.

Tanriverdi, D., Kaplan, V., Bilgin, S., & Demir, H. The comparison of internalized stigmatization levels of patients with different mental disorders. Journal of Substance Use, 2020, 25(3), 251-257.

Çakır, G., & Altay, N. Kronik hastalığı olan çocukların bakımında okul hemşiresinin görev ve sorumlulukları. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 2021,14(1), 55-61.

Aycan Ş, Afşar O, Demirören M, Evci D. 21. yüzyılda herkes için sağlık. T.C.S.B. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ankara, 2000.

Seçginli S, Erdoğan S, Demirezen E. Okul sağlığı tarama programı: Bir pilot çalışma örneği. Sted, 2004, 13(2):462-465.

T.C Sağlık Bakanlığı. Sağlık Hizmetlerinde Okul Sağlığı Kitabı. Ankara: Yücel Ofset Matbaacılık, 2008, 24-31

WHO. Promoting Health Through Schools, Report of a WHO Expert Committee on Comprehensive School Health Education and Promotion, Geneva, 1997.

Baltaş, Z. Sağlık Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitapevi, 2000,64-65.

Kürtüncü, M., & Topan, A. (Eds.). Okullarda Çocukluk Çağı Kronik Hastalıkları: Çocuk, Aile ve Eğitimciler için Bir Kılavuz. Akademisyen Kitabevi, 2022.

Kılıçcı, Y. Okulda Ruh Sağlığı. İkinci basım. İstanbul, 1992.

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Resmi Gazete.1992, 21308.

Yayınlanmış

2024-03-27

Nasıl Atıf Yapılır

Kaplan, A., Akbaş, K., Akbaş, N., & Cinaytar, M. (2024). Okul Dönemindeki Çocuklarda Kronik Hastalıkların Etkileri ve Okulda Yönetimi. Advances in Chronic Diseases, 1(1), 9–13. https://doi.org/10.5281/zenodo.10886087